Ispitni rok I 2018. godine

 

 

 

 

На основу члана 3. став 2 Правилника о стручном испиту за посреднике у промету и закупу непокретности („Службени гласник РС”, број 75/14 и 39/17) објављује се

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИТНОМ РОКУ ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА

 

 

Решењем министра трговине, туризма и телекомуникација број: 152-02-8/2018-04 од 31. јануара 2018. године утврђено је да испитни рок I/2018 за полагање стручног испитаза посреднике у промету и закупу непокретности (у даљем тексту: Стручни испит) траје од:

 

од 12. фебруара до 5. априла2018. године.

 

Пријаве за Стручни испит подносе се поштом (на адресу: МИНИСТАРСТВОТРГОВИНЕ,ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА, Комисија за спровођење стручногиспита, Немањина 22-26, 11000 Београд) или се могу предати на писарници (на истој адреси), у периоду

 

- од 19. до 26. фебруара 2018. године -

 

Кандидати могу преузети Образац захтева за пријаву Стручног испита названичној Интернет страници Министарства трговине, туризма и телекомуникација www.mtt.gov.rs (на почетној страници се налази фајл „Информације за посреднике“) и исти попунити или захтев могу написати руком односно откуцати, с тим да садржи све податке из члана 4. Правилника о стручном испиту за посреднике у промету и закупу непокретности.

Кандидати уз пријаву подносе следеће доказе:

1) доказ о пребивалишту на територији Републике Србије (копију личне карте и извод електронског читача биометријске личне карте, ако је то технички могуће, а у супротном–копију личне карте);

2) доказ о томе да има најмање IV степен стручне спреме (оверену копију дипломе);

3) доказ о извршеној уплати таксе за полагање испита (за готовинска плаћања примерак уплатнице, а за безготовинска плаћања копију извода банке и копију налога за пренос средстава).

Ове доказе задржава Министарство трговине, туризма и телекомуникација и невраћају се кандидату.

Износ таксе за полагање стручног испита износи 14.000,00 динара. Прималац: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, на рачун број 840-30691845-97, модел: 97, позив на број: 41-601 (У прилогу попуњен примерак уплатнице).

Сходно Закону о републичким административним таксама, („Службени гласник РС“,број 61/17 од 23. јуна 201.) уз Захтев за пријаву полагања стручног испита потребно је приложити и доказ о уплаћеној административној такси (Поглавље: I. Захтеви, Тарифни број 1.) у износу од 310,00 динара. Прималац уплате: Буџет Републике Србије, нарачун број 840-742221843-57, модел: 97, позив на број: 50-016 (У прилогу попуњен примерак уплатнице).

Сходно члану 3.став 2. Правилника о стручном испиту за посреднике у промету изакупу непокретности Председник комисије која спроводи Стручни испит одредиће датум, време и место полагања писменог и усменог дела стручног испита. Обавештење о терминима полагања писменог дела Стручног испита (теста) и усменог дела Стручног испита, са списком кандидата који полажу, биће објављено на званичној Интернет страници Министарства трговине, туризма и телекомуникација, најмање десет дана пре термина одржавања теста, односно усменог дела Стручног испита.

Моле се сви кандидати да прате званичну Интернет страницу Министарства трговине, туризма и телекомуникација www.mtt.gov.rs, јер се сва обавештења која се односе на полагање Стручног испита објављују искључиво на овом месту.

Pronađi nekretninu

AGENCIJA JE ČLAN

Grupacija posrednika u prometu nepokretnosti Srbije

Stambeni krediti po najpovoljnijim uslovima

Partneri banners

  • Portal Pressek.rs
  • halooglasi
  • 4 zida
  • šamparija ASTON
  • promo
  • PVC MONTAŽA